La Saga de l'Univers - Claude Fernandez - Éditions Sol'Air - © Éditions Sol'Air - 2007

VÝZVA PAPEŽE URBANA

«Přispĕchali jste všichni, rytíři a ozbrojenci
v pláštích skvostných, košilích blýskavých
v náprsenkách zářících, ve škorních lesklých.
Tváře máte radostné z plenĕní a pustošení
žel i přes vaše rouhání vypadáte spokojeni.
Ale bĕda, v duchu vidím obraz jiný.
Přede mnou se jeví bídná těla rozrtrhaná
záda do krve rozšvihaná bičem Satana.
Vidím postavy nahé, mučené, trýzněné
vidím tváře ztýrané, pohledy vydĕšené.
Vidím, že před přísným okem zkoumavým
Soudce nejvyššího takto stojíte, bídní a zničení.
Bylo-li by možné, za vašeho běsnění
naplnit dvě urny velké krví vámi prolitou
jednu zbožnou krví křesťanskou
druhou krví bídnou pohanskou
zatímco první nádoba by přetékala
druhá prázdnem by se skvěla.
Víte jistě, ze neštěstí veliká nás postihla.
Že království Kristovo Turci obsadili,
beze studu veškerého kláštery zhanobili
nestydatě, bezohlednĕ, hrady, města dobyli
vyloupili, spálili, zničili, vyvraždili, vybili.
Ti hanební Saracéni svatá místa zneuctili
Ti nevěřící pohané hrob panny Marie poskvrnili.
Je snad možno neportrestat takovéto ohavnosti?
Spása vašich duší jisté oběti si žádá;
já prominu vám hříchy všechny, jestli zbraní se chopíte
jestli proti nepříteli naší Víry Svaté do boje půjdete
neboť sám Pán Všemohoucí vám krunýře obléci nabádá.
Vaše oči vidí zajisté, že rty mé se pohybují
ale vězte, věřte mi, já ona slova nevyslovuji.
To je Stvořitel náš, který mými ústy mluví.
Nekonečně milosrdný, to on sám vás pobízí
neboť si nepřeje vaše hrozné odsouzení
neboť chce, by duše vaše byly zachráněny.
Já neříkám "Osvoboďte od neznaboha hrob Svatý
kam včera, Syn Lidstva, uložen byl."
Já neříkám "Potrestejte potupu hroznou
kterou Nevěřící Božskému vykupiteli způsobil."
To je hlas jiný, mocný, hlas velitelský
který mnou prochází, který mne unáší.
Hlas, který mne prostupuje, je hlas nebeský.
Tam v zemi daleké bránit budete starce, děti, ženy
tam pomoc poskytnete sirotkům a utiskovaným.
Nechť oddanost a čestnost vás stále provází
nechť mírnost a spravedlnost vaše meče řídí.
Zakročte přísně proti každému, kdo Vykupitele nectí
vaše ruka, vaše zbraně, budou silou nadzemskou vedeny.
Bojovat budete v řadách vojska křižáckého
pro Dobro, pro vítězství Pravdy, Lásky, Zbožnosti.
Včera ješte zavrženi jste byli, prokleti
nyní se z vás stanou obránci Krista, rytíři věrní.
Nevyjdete do boje proti bytostem lidským
ale proti mrzkým démonům, ďáblem posedlým.
Rozdrtíte je, srazíte je k zemi
jako Rohatého skolí archanděl okřídlený
jako paprsek čistý Temnotu rozptýlí.
Jste stateční a chrabří, tak jako oni ustrašení
jste silní, srdnatí, jako oni neduživí.
Křižáci, po zkouškach tvrdých, vaše kroky vítězné
zvučet budou v Jeruzalémĕ pozemském.
Paladýni odvážní, vaše duše ušlechtilé
dosáhnou nádvoří chrámu, v Jeruzalémě nebeském.
Chvíle radostné, blažené, duše, těla plesání
pohoda a ducha odpočinek vás tam čekají.
Stanou se z vás hrdinové, dobrodružstvím obklopeni
budete odcházet v úctě, v poctách, v závisti
při vašem návratu budete lichotkami zaplaveni
a jásotem zdraveni, nádherou Orientu ozářeni.
Ženy okouzlené vám ruce přijdou políbit
muži v úctě až k zemi se před vámi poklonit.

Tyto dary pozemské budou však zanedbatelné
ve srovnání se štěstím z Života Věčného
který získáte tímto činem velkodušným.
Až vaše cesta na světě zdejšim se zakončí
tehdy Bůh poměří na váhách spravedlnosti
vaše skutky, myšlenky, hříchy a cnosti.
Zatímco na jednu stranu umístí
duše vašich druhů křesťanských, které jste pobili
na druhou stranu položí duše nevěřících
které vaše meče mstící na kolena srazili.
Vahadlo neúprosné se k jedné straně přikloní
Svatý Petr vás u Rajské brány přivítá
či ochutnáte Luciferova muka věčná.»

Bůh tomu chce, Bůh tomu chce, Bůh si to žádá
provolávalo hlučně celé shromáždění.
Zatímco papež řečnil, nadšením unesený
a vítr odnášel jeho slova nábožná,
velmoži a rytíři vznětliví snili již v rozjaření
o loupežích, násilnostech, slávě a jmění.